Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

1901
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Witkacy
Reposted fromLiminality Liminality
6759 2ac5 430
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaLiminality Liminality
1901
3098 6599 430
Reposted fromrol rol viaLiminality Liminality

July 07 2015

1901
8153 5b6c 430
Reposted frompeper peper vialornaa lornaa
1901
Reposted fromrapsodia rapsodia viarooo rooo
1901
9760 f541 430
Brando, Pacino, Coppola
Reposted frommaskopatol maskopatol viabloodrainbow bloodrainbow
1901
9762 aa40 430
Alfred Hitchcock, Sean Connery
Reposted frommaskopatol maskopatol viabloodrainbow bloodrainbow
1901
Reposted fromkasiak kasiak viawhalem whalem
1901
Sophia de Mello Breyner Andresen, casa da Travessa das Mónicas (1964), Eduardo Gageiro
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacalineczka calineczka

July 06 2015

1901
1614 41f3 430
Thomas Burke.
Reposted fromrol rol
1901
1596 2633 430
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viasoulforme soulforme
1901
Zawsze pociąga mnie ta mała przestrzeń - człowiek...jeden człowiek. Tak naprawdę to w nim wszystko się dzieje.
— Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viapinhead pinhead
1901
1919 3b8c 430
Reposted fromnazarena nazarena viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1901
5372 f522 430

Ona / Her

1901
2898 7003 430
Reposted frommaszka maszka viaink ink
1901
5992 8a72 430
Reposted fromnyaako nyaako viaalternativestyle alternativestyle
1901
1901
6564 25df 430
Tomasz Mann, Pajac
1901
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Reposted fromsfeter sfeter viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl