Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

1901
Reposted fromkasiak kasiak viawhalem whalem
1901
Sophia de Mello Breyner Andresen, casa da Travessa das Mónicas (1964), Eduardo Gageiro
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacalineczka calineczka

July 06 2015

1901
1614 41f3 430
Thomas Burke.
Reposted fromrol rol
1901
1596 2633 430
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viasoulforme soulforme
1901
Zawsze pociąga mnie ta mała przestrzeń - człowiek...jeden człowiek. Tak naprawdę to w nim wszystko się dzieje.
— Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viapinhead pinhead
1901
1919 3b8c 430
Reposted fromnazarena nazarena viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1901
5372 f522 430

Ona / Her

1901
2898 7003 430
Reposted frommaszka maszka viaink ink
1901
5992 8a72 430
Reposted fromnyaako nyaako viaalternativestyle alternativestyle
1901
1901
6564 25df 430
Tomasz Mann, Pajac
1901
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Reposted fromsfeter sfeter viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1901
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 04 2015

1901
3995 af96 430
Reposted frombukazla bukazla viaverena-i-p verena-i-p
1901
2355 ade9 430
Reposted fromyourjinx yourjinx viaphilomath philomath
1901
8921 87b5 430
Reposted fromtooskaa tooskaa viaphilomath philomath
1901
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viadrunkwhipster drunkwhipster
1901
1578 5a4d 430
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viasoulforme soulforme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl